1 Jn 4,8

„Boh je láska.“

Keď chceme mať s niekym vzťah, musíme o ňom niečo vedieť. Prirodzené vzťahy vznikajú preto, lebo si s niekym máme čo povedať, je nám sympatický, obohacuje nás, cítime sa s ním dobre, bezpečne, je pre nás zaujímavý.

Rovnako tak je to aj s Bohom. No Jeho často vnímame ako ďalekého, nepoznateľného, nikdy vlastne nevieme, čo si tak naozaj myslí, s čím zase príde. Mnohí z nás ho dokonca považujú za rozorvanú osobnosť, ktorá jeden deň miluje a na druhý deň trestá podľa toho, ako sa správame. Mnohí uverili v schizofrenického Boha, ktorý je síce láska, ale zároveň aj dobrých ľudí odmeňuje a zlých trestá.

S takým Bohom nie je možné byť v láskyplnom vzťahu, v spoločenstve. S takým Bohom sa musíme mať na pozore, neustále sa pozorovať, či spĺňame Jeho požiadavky, či sme mu náhodou neublížili, či sme sa náhodou neprevinili a ak áno, hneď sa musíme ponáhľať si ho udobrovať, zmierovať. 

Ak náhodou aj ty hľadáš láskyplný vzťah s Bohom a zároveň si nie si istý, aký je, máš pocit, že ho nepoznáš a nikdy nespoznáš, že je úplne iný ako ty, ďaleký, nedosiahnuteľný, tak potrebuješ vedieť,  kým Boh je. Ján odpovedá: „Boh je láska.“ 1 Jn 4,8.

V každom momente, bez ohľadu na tvoje správanie, na tvoje zlyhanie či duchovné úspechy, bez ohľadu na to, či si zhrešil alebo máš pocit, že si sa práve očistil, Boh je láska. Nič v Jeho povahe nie je v protiklade tomu, kým je. Nič sa neprieči tomu, že je Láska. V každom momente ťa táto láska prijíma, akceptuje, pomáha ti, je s tebou. Nikdy neodchádza, nikdy sa neobracia chrbtom, nikdy ťa nesúdi a nikdy ťa neodsúdi.

Ak niečo potrebujeme o Bohu vedieť, tak to, že je Láska. Ako to vieme? Pretože „Božia láska k nám [všetkým ľuďom, teda aj k tebe] sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život [všetci ľudia a teda aj ty].“ 1 Jn, 4, 9, v zátvorkách moje vsuvky. Otec nám daroval Syna, aby sme videli, aký je a aby sme s dôverou, s pokojom, s pocitom bezpečia, bez strachu mohli v každom momente vedieť, že On nás nikdy neodsúdi, nikdy neodmietne.

Choď teda a ži naplno, pretože On ťa miluje a prijíma.

Rim 8,33

„Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje?“

Kniha Jób nám hovorí, ako Satan prichádzal pred Boží trón a sťažoval sa na Jóba (Job 1,6-12). Boží trón je najsvätejšie miesto. Prečo teda Boh dovolil Satanovi pred neho prísť?

Satan to mohol robiť, pretože Adam sa vzdal svojho práva a svojho miesta pred Bohom, keď sa sklonil pred Satanom v rajskej záhrade (Gn 3). A tak Satan zaujal miesto pred Bohom, ktoré patrí človeku.

Ale to nie je koniec príbehu! Dnes sa môžeme tešiť, lebo prišiel Ježiš, posledný Adam! A vyliatím svojej krvi očistil veci v nebesách (Hebr 9,22-24). Jeho krv očistila a vykúpila aj to posledné nečisté miesto, kde Satan kráčal a stál pred Bohom. Preto dnes už niet pre Satana miesto pred Bohom. Posledný Adam, človek, v ktorom sa skrýva tvoja identita, ktorý je tvojou identitou, vydobyl a získal späť miesto, ktoré človeku pred Bohom vždy patrilo! Satan ťa dnes už pred Bohom obviňovať nemôže.

Kto je teraz v Božej prítomnosti? Ježiš! Ježiš je po Božej pravici a spolu s Ním tam si i ty. (Hebr 9,24). A keďže Ježiš je za nás, „ kto odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha prihovára sa za nás?“ (Rim 8,34). Jednoduchý rozum nám odpovie, že NIE!

Takže to, čo sa udialo Jóbovi, sa nemôže diať aj tebe. Z knihy Jób sa môžeme mnohému naučiť, ale kniha Jób je napísaná o Jóbovi , ako obraz človeka bez Zachráncu, ktorý žil pred Kristom, a nie o nás! Jób túžil po prostredníkovi (Job 9,33-35). Jóbov sen a túžba je ale pre nás realita. Dnes máme Ježiša, jediného prostredníka a zástupcu, jediného veľkňaza, ktorý sa za nás prihovára dňom i nocou (1 Tim 2,5).

Pretože diabol nemôže prísť pred Boha, musí iným spôsobom naplniť svoje obsesívne nutkanie obviňovať. A tak prichádza na zem, prichádza k tebe a šepká ti svoje klamstvá o tvojej vine, o tvojej hriešnosti, o tvojej nehodnosti a oddelenosti od Boha. Jeho najmocnejšou zbraňou je klamstvo a žiadnej inej moci nemá (Kol 2,15). Jeho hlas ti bude nahovárať, že keď zlyháš, keď neurobíš to či ono, Boh sa obráti proti tebe, prestane ťa požehnávať, ba dokonca ťa bude trestať alebo ťa pošle rovno do pekla.

Priateľ môj, nenechaj diabla nahovárať ti takéto klamstvá. Zatvor si pred nimi uši. Keď ťa Boh ospravedlnil a vykúpil, nikto nemôže už nikdy vzniesť pred Bohom na teba žalobu! Satan dnes nemá voľný prístup k trónu milosti. Naopak! Voľný, ničím, dokonca ani tvojím hriechom neobmedzený prístup k trónu milosti máš ty, „aby si dosiahol milosrdenstvo a našiel milosť a pomoc v čase potreby.“ (Hebr 4,16 NIV). Pred Bohom nikdy nenájdeš odsúdenie. V Jeho prítomnosti na teba vždy a za každých okolností čaká iba prijatie, iba milosť, iba pomoc v čase potreby, čo znamená vždy!

Božia milosť je nezaslúžená

V kategórii: Povzbudenia

25 Feb 2014

Gal 5,4

„Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, odpadli ste z milosti.“

Čím je pre teba milosť Boha? Jednoducho povedané, milosť znamená, že Boh ťa požehnáva, obdarováva, uzdravuje, zachraňuje kvôli Ježišovi. Božia milosť je nezaslúžená a ničím nezískaná obľuba, Božie zaľúbenie do teba jednoducho preto, čo urobil Ježiš počas svojho života a na kríži.

Pretože Božia milosť je založená na Ježišovom a nie tvojom diele, jediný spôsob, ako odpadnúť od milosti, je myslieť si, že si ju môžeš alebo musíš zaslúžiť, udržať, splatiť, či vrátiť Bohu svojou vlastnou poslušnosťou a dobrými skutkami.

Napríklad, od milosti odpadneš, keď hovoríš, „Boh ma môže vypočuť len vtedy, keď sa budem dostatočne dlho modliť.“ Takisto odpadávaš od milosti, keď si myslíš, že keďže chodíš do kostola, či sa ti podarilo potlačiť zlý zvyk či hriech, Boh sa z teba teší a požehná ťa. Odpadávame od milosti nie svojím hriechom, ako často počujeme, ale naopak myslením si, že Boh od nás žiada, aby sme Mu na oplátku slúžili – ak si myslíme, že funguje na princípe niečo-za-niečo.

Keď si myslíme, že naše snahy, naša poslušnosť nám získavajú alebo udržiavajú Božie požehnanie, stávame sa farizejmi. Oni verili, že dodržiavanie zákona ich ospravedlní pred Bohom a zaistí im Jeho požehnanie. No pravda je, že keď veríme ako oni, „chceme byť ospravedlnení zo zákona a odpadávame z milosti.“ To znamená, že odpadávame od Krista, ktorý je našou spásou, Vykupiteľom, uzdravením a obdarovaním. Boh nedokáže fungovať inak, ako na princípe obdarovávania, na princípe milosti a tak takýmto myslením zabraňujeme Bohu fungovať v našom živote. Milosť je stále prítomná v našom živote, Boh nás stále bezpodmienečne prijíma, no my to v živote nezažívame naplno kvôli tomu, že sme v našom myslení "odpadli" z milosti.

To ale určite nikto z nás nechce. Každý z nás chceme žiť život v plnosti, chce plniť Božiu vôľu, prijímať Jeho radosť, Jeho požehnanie, Jeho zázraky. Ak dôverujeme Jeho milosti a nie dodržiavaniu zákona, vtedy Boh môže bez zábran konať zázraky, uzdravovať, starať sa. Stáva sa uzdravením a ľudia sú uzdravení. Stáva sa múdrosťou. Stáva sa bohatstvom. Stáva sa spásou. Je všetkým.

Priateľ môj, ak chceš, aby Kristus vždy naplno pracoval v tvojom živote a cez teba, nikdy neodpadávaj z milosti, nestavaj sa jej do cesty svojím dodržiavaním zákona. Len si pamätaj a vždy dôveruj, že Boh koná a žehná cez Kristove dokončené dielo. Kvôli Jeho krvi, Jeho ranám, Jeho smrti, Jeho poslušnosti si ty a nielen ty, teraz ospravedlnený, uzdravený, prinášajúci ovocie a požehnaný!

Hľadanie Božieho kráľovstva

V kategórii: Povzbudenia

21 Feb 2014

Mt 6,31-33

„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: "Čo budeme jesť?" alebo: "Čo budeme piť?" alebo: "Čo si oblečieme?"! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“

Si Božie dieťa. Preto musíš vedieť, že Otec sa o teba s radosťou stará. Hovorí nám to samotný Ježiš: „Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.“ No Boh nechce, aby sme tieto veci vyhľadávali. Chce, aby sme najprv hľadali Jeho kráľovstvo. A keď tak urobíš, všetky veci, ktoré potrebuješ, ti budú pridané.

Nech je teda tvojou každodennou prioritou hľadanie Jeho kráľovstva. Prvé slovo 33 verša v gréčtine  je „proton“, čo znamená, „prvý v poradí dôležitosti, zaujímajúci prvé miesto“. Priateľu, Boh chce, aby sme hľadali najprv Jeho kráľovstvo a všetky ostatné veci sa zázračným spôsobom poukladajú na svoje miesto.

Mnoho kresťanov si myslí, že hľadanie Jeho kráľovstva znamená všetkými silami sa snažiť byť dobrý, vyhľadávať svoj kríž a svoje utrpenie, nejakým spôsobom napodobňovať Krista, snaźiť sa byť ako On. No ono je to presne naopak. Nemáme to robiť tak, ako pohania. Biblia nás práve pred tým varuje. Grécke slovo „zháňať“ – epizeteo, znamená, „celou svojou bytosťou silami túžiť a bažiť“. My máme hľadať, „zeteo“ – čo znamená "hľadať, chváliť (hlavne Boha)”. Je to jednoduchá túžba bez osobnej námahy.

A čo je tým kráľovstvom Božím, ktoré máme hľadať? Rim 14,17 nám povie, že „Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ 

Dlho som si myslel, že môj Otec ma požehná a obdaruje „všetkými vecami“, keď sa budem snažiť byť dobrým, byť spravodlivým. Keď budem hľadať a pracovať na svojej spravodlivosti. Nejak mi unikalo jedno slovíčko: „Jeho spravodlivosť“. Nikto mi nepovedal, že nemám hľadať svoju spravodlivosť ale Jeho spravodlivosť, ktorá je v Duchu Svätom.

Priateľu, ak chceš mať radosť a pokoj v Duchu Svätom, nezabúdaj a pripomínaj si „svoju spravodlivosť v Kristovi“, nie tvoju vlastnú, ale spravodlivosť, ktorú si dostal zadarmo ako dar. Nájdi si chvíľu, čítaj a počúvaj Bibliu, buď s Ježišom, chváľ Ho. Týmto hľadáš Jeho kráľovstvo /ktoré je už tu a teraz prítomné/ a Jeho spravodlivosť /ktorú už tu a teraz máš a patrí ti/ a všetky veci, ktoré potrebuješ, ti budú pridané!

Jn 15,9 „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!“

Určite si v práci robíš prestávku. Na kávu, na desiatu, alebo jednoducho na toaletu. Prečo si neurobiť rovnakú aj pre svoje vnútro, prečo si nerobievať prestávky na lásku?

Akú prestávku na lásku mám na mysli? Hovorím o čase, keď si uvedomíš a budeš sa živiť láskou, ktorú k tebe cíti Ježiš za každých okolností. Hocikedy cez deň, kdekoľvek si, čokoľvek robíš, dokonca i bez toho, aby si prestal robiť to, čo robíš, sa môžeš živiť Ježišovou láskou k tebe. Len mu povedz, „Ďakujem Ti, Ježiš, že ma miluješ. Nič sa nestane bez toho, aby si o tom nevedel. Ježiš, Ty si ma zachránil, keď som sám seba zachrániť nemohol. Ukázal si mi, ako veľmi ma s Otcom milujete. Ukázal si mi, že kvôli mne urobíš úplne všetko!“

V Starom zákone takéto „živenie sa“ predstavuje Áron ako Najvyšší veľkňaz a jeho synovia, keď jedli prsia obetovaných zvierat (Lv 7,31). Tie hovoria o Ježišovej láske. Dnes si ty sám kňazom pred Bohom (Rev 1,6). Tak si teda daj načas a posilňuj sa Ježišovou láskou k tebe a uvidíš, aký budeš silný, nasýtený, spokojný a plný života. Tvoj Najvyšší veľkňaz je Ježiš. A Jeho stravou dnes je milovať ťa. Aj On sa teší a je „sýtený“ Svojou láskou k tebe.

Nezabúdaj pritom ale, že prsia boli pečené na ohni (Lv 7,35), spálené ohňom, čo hovorí o Božom súde nad hriechom, ktorý Boh vykonal v Ježišovi na kríži, kde sa Ježiš stal hriechom celého sveta. A tak keď sa živíš Jeho láskou k tebe, pozeraj na Neho na kríži. Keď sa ti teda nedarí v živote tak, ako by si chcel, nedovoľ diablovi našepkať ti, „Ak ťa ma Boh rád, prečo to dovolí?“. Priateľ môj, vždy a na všetko sa pozeraj cez Božiu lásku k tebe, ktorá sa ukázala a rozpovedala o sebe, aká je, na kríži. Nepozeraj sa na Jeho lásku podľa svojich okolností, v ktorých sa nachádzaš, ale dôverou v Jeho lásku ich premieňaj.

Počas dňa, keď sa nahromadia problémy, keď padneš, keď zlyháš, keď sa budeš cítiť odsúdený a neprijatý, obráť sa ku krížu. Zastav sa a nasýť sa doplna Ježišovou láskou k tebe, ktorá nemá hraníc, nekladie žiadne podmienky.  Zober si prestávku na lásku! Sadni si k Jeho nohám, polož svoju hlavu do Jeho lona a nechaj sa Ním hladiť po tvári.

On ťa miluje!

2 Kor 4,18

„Tak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.“ (NIV)

Okolo nás sú dve reality. Jedná je tá hmatateľná, materiálna a viditeľná. Tá druhá je neviditeľná, našim zmyslom ukrytá.

Diabol robí vynikajúcu prácu v tom, že odvracia zrak kresťanov z neviditeľnej reality a udržiava ich v realite viditeľnej. Jeho najmocnejšou zbraňou od počiatku bolo klamstvo. A tak klame aj dnes. Keď zhrešíš, nahovára ti, že si stratil Božiu milosť, keď sa nahneváš na priateľa, šepká ti, že Boh sa na teba nahneval.

Skvele sa mu darí presviedčať, že svojim hriechom stratíš status milovaného syna či milovanej dcéry. Keď matka v slabej chvíli udrie svoje dieťa, keď otec nezvládne bolesť a rozkričí sa na manželku, diabol využije situáciu a presviedča: „Si neschopná matka, nedokážeš milovať! Ako chceš byť milovaná?! Si násilnícky muž! Rovnako Boh potrestá i teba“

Biblia nám ale hovorí, že viditeľná realita pominie, no nebeská realita je večná a pravdivá. „Kráčame podľa viery a nie podľa toho, čo vidíme“ (2 Kor 5,7). Priateľu, nebeskou realitou je, že si Božím synom a dcérou, že si Jeho milovanou. Toto je realita, ktorá nikdy nepominie. Pretože Ježiš zmieril celý svet so sebou, nič a nikto túto realitu nezmení! 

Vždy keď upadneš, keď sa pošmykneš, nedovoľ zlému nahovoriť ti svoje klamstvá. Nedovoľ mu ukradnúť ti úžasný pocit bezpečia a pokoja v Božom náruči. „Viera je uistením [istotou] vecí, v ktoré dúfame.” (Hebr 11,1 NASB). Preto nespúšťaj zrak z toho, čo je večné. Nespúšťaj zrak z Krista a keď padneš, povedz si : „Pane, v Kristovi som Tvojou spravodlivosťou. Vďaka Ti!“ (porov. 2 Kor 5,21) a potom v tejto realite ži!

Epidémiu, ktorá sa vyskytuje medzi kresťanmi veľmi často, by sme mohli zhrnúť do jedného jediného priznania: “Obávam sa, ako som na tom s Bohom”. Poznáš tento strach aj Ty? Hoci nás to nezabije, myslím, že je to niečo podobné ako kresťanská verzia čierneho moru zo 14. storočia. Zastrašuje nás to, robí to z nás chudákov a zatieňuje to naše nádeje. Ale nemusí to tak byť…

Ak chceš zistiť, či si postihnutý týmto typom moru aj Ty, chvíľku popremýšľaj a spýtaj sa sám seba túto otázku: “Môžem ja, ako kresťan, zhrešiť vo veľkom hneve a prísť tak o niečo s Bohom?” Ak si odpovedal ´áno´, zrejme si nakazený aj Ty.

Keď apoštol Pavol napísal nasledujúcich pár riadkov Korinťanom poblázneným hriechom, nevymýšľal niečo len preto, aby čosi dosiahol, ale vedel, že toto bolo naozaj podstatné. “Všetko je dovolené, ale nie všetko je pre nás prospešné. Všetko je povolené, no nie všetko nás robí lepšími” (pozri 1 Kor, 10,23). Obávam sa, že dnešná cirkev sa zameriava predovšetkým na časť „ale…“ nie na časť „všetko je dovolené“. Ako si na tom Ty? Na ktorú časť sa zameriavaš? Tiež si typom človeka, ktorý sa pozerá na „ale“?

Veľmi často vnímame Prvý list Korinťanom ako list plný „ale“. Inými slovami, „Môžeš robiť všetko, ale…“ Samozrejme, môžeme tam nájsť kopu korektívnych inštrukcií pre Korinťanov, no skutočná „náprava“ nás vždy privádza k pravde. Určite viete, že toto je pre nás kresťanov neskutočne dôležité, keďže žijeme podľa a spoliehame sa na túto základnú pravdu- štartovaciu dráhu – evanjelium Ježiša Krista. Čo je vlastne tá pravda? Pravda určite nie je to, že nesmieme mať v Cirkvi rozdielne názory (1 Kor 1-4), ani že by medzi nami nemala byť nemravnosť (kapitola 5), alebo žiadne súdne spory (kapitola 6), alebo žiadna sloboda, ktorá oberá iných o výhody (kapitola 10). To je vedľajšia alebo doplňujúca pravda, alebo pravda, ktorá prichádza ku štartovacej dráhe. To ale znamená, že nie je tým, od čoho sa máme odraziť.

Korinťania vyzerali pod svetlom týchto skutočností dosť mizerne, preto ich Pavol varuje, aby nebežali bezcieľne hneď od štartu (pozri 1 Kor 9,24-27). Korintskí bežci neboli vystavení nebezpečenstvu, že Boh by im niečo vzal, ale hrozilo im, že nebudú schopní užívať si všetky výhody, ktoré dostali hneď na začiatku ich preteku.

Na začiatku každého zo svojich jedenástich listov cirkvám, Pavol hovorí o výhodách základu, od ktorého sa môžeme odraziť, od pravdy Novej Zmluvy v Ježišovi. A tu to máme: „Milosť a pokoj Vám od nášho Boha Otca a od Pána Ježiša Krista.“ Inými slovami, všetko máme v Bohu. Môžeš sa uvoľniť a oddýchnuť si pokiaľ ide o Tvoj beh k Nemu, pretože Ježiš to odbehol za Teba. Už to za Teba vyhral a dosiahol svetový rekord. Dal Ti zlatú medailu, akoby si to zabehol Ty sám. Bež ako šampión, ktorým už si.

Toto nie je nejaký povinný alebo nariadený pozdrav, ktorým sa chcel Pavol jednoducho dostať k hlbšej doktríne. Toto je všetkým. Keď naprávame iných ( či už kázňou v miestnosti plnej ľudí, písaním rôznych poznámok, natáčaním videí, alebo jednoducho hovorením k samým sebe), ak nezačneme tam, kde vždy začal Pavol, podľahneme tejto „ale“ epidémií. Vo svetle, v ktorom sa pozeráme na náš beh, uveríme, že sme stratili cieľ a zišli z cesty a že v cieľovej zóne sa môžeme dostať do nebezpečenstva.

Pozrite sa, čo je odrazovým mostíkom pre Korinťanov podľa Pavla:

1 Kor 1,4: „Vždy za Vás ďakujem Bohu, pre milosť ktorú Vám dal skrze Ježiša. 5 Vďaka Nemu ste obohatení vo všetkom- vo všetkých rečiach, vo všetkom poznaní. 6 Boh tak dosvedčuje naše svedectvo o Kristovi medzi nami. 7 Preto už netrpíte nedostatkom nijakých darov, kým horlivo čakáte na príchod Ježiša Krista. 8 On Vás bude udržiavať stálych až do konca, takže v deň nášho Pána Ježiša Krista budete nevinní. 9 Boh je verný, On, ktorý Vás povolal do priateľstva s Jeho Synom, Ježišom Kristom, našim Pánom.
 

Toto je štartovacia páska pre každý deň, každý moment a pre každého bežca v Kristovi. Už máš všetko, čo Ti Boh mohol dať. Nestratil si vôbec nič. Toto je nová zmluva. Boh už nechce, aby si si všetko musel zaslúžiť, alebo na to zarobiť. Už to všetko máš. Nie si súčasťou zmluvného vyrovnania- preto sa nemusíš cítiť pod tlakom, že sa toho musíš striktne držať. Jednoducho, všetky výhody sú Tvoje. Navždy. On sa o to už postaral.

Môžeš bežať vďaka začiatku, ktorý sa už postaral o to, ako v preteku skončíš. Takto kresťania žijú, pozerajúc sa na štartovaciu čiaru. „Ralph (alebo doplň svoje meno  ), už je všetko dokončené. Pozri sa na Ježiša- upri svoj zrak na Neho – pretože On je Tvojou odmenou ešte skôr, ako sa niekam rozbehneš. Buď si istý, že počas svojej cesty natrafíš na rôzne nápravy, na rôzne „ale“, ale Ty môžeš robiť čokoľvek, Ralph- je to dovolené, je to legálne- pretože si víťaz. Bež ďalej.“

Vidíš, čo to spôsobuje? Tí, ktorí sa potkli, znova vstávajú. Tí, ktorí sú unavení, dostávajú novú silu. Tí, ktorí pochybujú, že zvládnu dobehnúť do cieľa kvôli tomu, ako bežia, si dodávajú odvahu, pretože bezpečný a excelentný koniec už nie je neistotou. „On Vás bude udržiavať stálych až do konca, takže v deň nášho Pána Ježiša Krista budete nevinní. (1 Kor 1,8).

Po uistení kresťanov z Kolosu o ich bezpečnosti, odrazovom mostíku novej zmluvy, Pavol píše:

Kol 3, 1-4: „Keďže ste teda boli vzkriesení s Kristom, zamerajte sa na to, čo je hore, tam, kde Kristus sedí po pravici Boha. 2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je pozemské. 3 Pretože ste zomreli, a Váš život je teraz v Kristovi našom Pánovi. 4 Keď sa Kristus, ktorý je Vaším životom, zjaví, potom sa zjavíte aj Vy s Ním v sláve.

A toto je tá sláva.

(Preložené z originálu podľa Ralpha Harrisa z videa: "The Black Plague of 'But Nots,'" http://youtu.be/Ee9BWScuB3A , preklad: Sidónia Pálenkášová )

2 Kor 5, 19

"Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia."

Pre všetkých, ktorí mi píšete so smútkom a obavami ako aj pre tých, ktorí s týmito obavami a neistotou bojujete v samote svojich myšlienok, je toto osobné a veľmi otvorené povzbudenie. Pre všetkých, ktorí sa boja toho, čo im náboženstvo tvrdilo celý život, chcem napísať veľmi jasne a bez servítky: Nebojte sa.

Milosť je naozaj zadarmo a na to, aby si ju mohol užívať nemusíš vôbec nič urobiť. Nemusíš byť schopný Boha milovať a už vôbec nie celým svojím srdcom. Načo by ti potom tá milosť bola? Milosť, je nezaslúžený a ničím nezískaný dar, ktorý ti patrí. Pi z nej, živ sa ňou a silnej v nej. Nepočúvaj viac klamstvo, ktoré ti hovorí, že musíš aj niečo urobiť, aby si si ju zaslúžil, alebo že keď niečo urobíš, tak ju strácaš. Zavri si pred ním uši, uteč od neho a zavri dvere za všetkým, čo ťa takýmto spôsobom uberá o pokoj a nádej. Milosť je zdarma, bez tvojich zásluh. Je tu, pre teba, teraz a navždy. Nikdy neodíde, nikdy ju nestratíš, bude ti stále patriť.

Milosť je len jedna. Nedelí sa na takú či onakú a ty nemusíš chodiť s duchovným mikroskopom a hľadať a riešiť a identifikovať každý a jeden hriech, deliť ho do nejakých vymyslených šuplíkov a podľa toho hádať, či si v milosti alebo nie si. Nemusíš sedieť na pekelnej hojdačke svojho vlastného duchovného výkonu "raz hore a raz dolu", z ktorej ti je už tak dlho a vlastne každý deň zle. Môžeš z nej vystúpiť a postaviť sa na pevnú zem, na neotrasiteľný základ kríža, z ktorého večnosťou znie výkrik Boha, človeka: "Je dokonané!"

Neodmietaj ju /a to je jediný spôsob, jediný "hriech", ktorý ťa od nej oddeľuje/ tým, že budeš trvať na tom, že musíš najpr niečo pre ňu urobiť, aby ti ju Boh dal. A neboj sa zase náboženského žargónu, ktorý ti povie, že milosť odmietaš tak, že hrešíš, že nejdeš do kostola, že neurobíš to či ono, že sa nevyspovedáš, že sa nekajáš, že milosť ti bola daná, ale teraz je na tebe, aby si si ju udržal a nestratil. Nie! Nedaj sa týmto spôsobom znovu chytiť sa chvost a vlákať na starú a dobre známu cestu snaženia a neustáleho strachu.

Dôveruj nebeskej realite a, prosím, ži! Dielo posledného Adama je nepredstaviteľne väčšie a dokonalejšie ako pád Adama prvého! V Kristovi Boh zmieril celý svet so sebou a nikto nie je Jeho nepriateľom.

Kaz 3,11

„Všetko urobil krásne na svoj čas …“

Nič v tvojom živote sa nedeje náhodou. Dokonca aj „náhodné“ stretnutie s niekym je časťou Jeho plánu k rozbehnutiu požehnania v tvojom živote.

Takým bolo aj nadprirodzene naplánované stretnutie Sunamskej ženy a proroka Elizea. Priviedlo proroka k vysloveniu požehnania jej budúceho dieťaťa, aj keď bola neplodná a jej manžel starý. (2 Kr 4, 8-17) O niekoľko rokov neskôr to bolo toto priateľstvo s Božím mužom, ktoré ju prenieslo cez životnú krízu, keď jej syn vážne ochorel a zomrel. Elizeus vzkriesil jej syna k životu. (2 Kr 4,18-37)

Boh je na čele orchestra, ktorý hrá symfóniu udalostí tvojho života a vtedy ťa nedokáže ovplyvniť ani nedostatok, ani nebezpečenstvo, ani dostatok a bezstarostný život. Keď krajinu napadol hlad, rodina Sunamskej ženy netrpela, pretože skrze Elizea im Boh povedal, aby z krajiny odišli. Šli do krajiny Filištíncov, kde prebývali počas siedmych rokov hladomoru (2 Kr 8, 1-2).

Boh ťa dá na správne miesto v správnom čase. Bude ovplyvňovať aj tvoje každodenné rozhodnutia. Keď hladomor skončil Sunamská žena sa vrátila do Sunemu. Rozhodla sa prosiť kráľa Izraela o pomoc pre svoju domácnosť, keďže im počas ich neprítomnosti nelegálne zobrali doma aj pole. Toto rozhodnutie ju prinieslo pred kráľa práve v deň, keď bol u neho na audiencii Elizeov sluha Giezi.

Kráľ chcel počuť o Elizeových zázrakoch. To dalo Sunamskej žene možnosť povedať kráľovi, ako Elizeus vzkriesil z mŕtvych jej syna. Rozrušený kráľ prikázal vrátiť jej dom a zem, spolu s výnosmi z poľa odo dňa, keď odišla z krajiny (2 Kr 8,2-6). Pán tejto žene nádherne pripravil a zorganizoval krásne „náhody“ v živote.

Priateľ môj, rovnako aj tebe Boh aranžujte v živote krásne „náhody“. Rovnako aj ty, keď Mu dávaš priestor v každodennom živote a dôveruješ Jeho láske k tebe, uvidíš, ako ťa vedie na neznáme miesta požehnania, na správne miesta v správnom čase.

Ef 6,11

"Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla."

Dnes Boh nepotrebuje, aby si porazil diabla. Ježiš to už urobil a víťazstvo ti dal (Kol 2,15; Rim 8,37). Tvoja úloha je zdôrazniť a ukázať toto víťazstvo jednoduchým uvedomením si miesta, na ktorom stojíš – víťazstva. Inými slovami, bojuješ z víťazstva tak, že stojíš v Kristovom víťazstve. Nebojuješ oň.

V stati o duchovnom boji  v Efezanoch 6, 10-18, sa slovo “zápas“ vyskytuje iba raz vo verši 12, kde sa hovorí, aký zápas, nás čaká. Ostatné verše, ktorého vysvetľujú, ako ten zápas máme bojovať, používajú iné slová, ktorých základom je zotrvávanie, státie:  „stáť proti úkladom diabla“, „obstáť v deň zla“,“stojte teda“ atp.. A predsa sa mnoho kresťanov sústredí na zápas a na boj ako na spôsob získania ich víťazstva.

Priateľ môj, ty už stojíš na mieste víťazstva všade, kde vkročíš. Všade, kde ideš, ide Kristovo víťazstvo spolu s tebou. Už dávno máš v Kristovi všetko (1 Kor 3,21.23). Už si požehnaný všetkých duchovným požehnaním v Kristovi (Ef 1,3). Diabol to vie. Preto je jeho taktikou ťa klamať, aby si si myslel, že ti víťazstvo nepatrí a musíš oň bojovať.

A tak keď na teba znovu zaútočí a povie „Pozri sa na svoju prácu! Žiadnu nemáš! Kto zaplatí účty?“, zotrvávaj vo víťazstve. Vyhlás, „Nesnažím sa byť bohatým, ja som bohatý, pretože som v Kristovi.“ Nezáleží na tom, koľko máš na účte. Si bohatý, pretože si v Kristovi. A keď príde potreba, ver, že príde aj pomoc, pretože ty už bohatý si.

To isté sa týka aj uzdravenia. Diabol sa bude snažiť útočiť na teba chorobou. Chce ťa prinútiť, aby si veril, že to je Boh, ktorý ťa skúša a zosiela na teba chorobu a chce, aby si začal „veriť“, že ťa možno uzdraví. Toto je čas vyznať a byť si vedomý Kristovho dokonaného diela na kríži: „Nesnažím sa byť uzdravený! Ja stojím vo víťazstve Kristovho diela, ktoré mi Ježiš už daroval!“

Nedá sa opísať, aký je obrovský rozdiel bojovať z víťazstva a nie o víťazstvo!Prihláste sa k odberu povzbudení

Tieto povzbudenia každodenne odoberajú už tisícky kresťanov. Píšem v nich o úžasnej dobrej novine, o evanjeliu, o Ježišovi a Jeho dokončenom diele.

Tu sa môžete zapísať sa k odberu týchto povzbudení.

O autorovi

Moja osobná cesta ku Kristovi sa začinala bojovným ateizmom. Odvtedy prešlo pár rokov a ja som zažil pár obrátení. Mám krásnu manželku Alžbetu a dvoch nádherných synov Noe Pavla a Benjamína. Som spolumajiteľom dvoch kresťanských vydavateľstiev a obchodu.

Martin Švikruha

Niektorí z vás sa ozvali ohľadom prednášok, stretnutí. V prípade záujmu zo strany vášho spoločenstva, zboru, cirkvi, prosím, napíšte mi. Vďaka.

email: zamyslenia (zavinac) rybka.sk


Prihláste sa k odberu