Si mŕtvy hriechu

In: Povzbudenia

18 Mar 2014

Rim 6,3

„Všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení.“

Dlho som si myslel, že Biblia hovorí o tajomnom mysticizme, keď hovorí o mojej smrti v Ježišovi. Zapadalo to do celkového dojmu, ktorý som časom o kresťanstve získal. Dobrá správa ustúpila do úzadia a miesto radosti zaujalo sebazapieranie, neľútostný boj s hriechom formou sebaobviňovania, neustáleho pokánia, výčitiek svedomia. Dúfal som, že zlo, ktoré som napáchal a páchal, odčiním dobrými vzťahmi a prácou pre Boha. Okolo mňa sa všade vyzdvihovala vernosť Bohu, udržiavanie dobrých vzťahov, každodenné stúpanie po rebríčku svätosti a to ma ešte viac povzbudzovalo v mojej snahe čo najviac umŕtviť seba a zomrieť v Kristovi.

Priateľ môj milovaný, ak i ty žiješ pod takýmto tlakom, chcem ti povedať, že zomrieť v Kristovi znamená niečo úplne iné. Chcem, aby si sa pozrel na kríž. Na Golgotu, na temné a opustené miesto za bránami Jeruzalema, kde na kríži visí Ježiš. Zbičovaný, zmučený a prepichnutý. On vyniesol na kríž tvoj hriech. Nielen to! On sa stal tvojím hriechom. V Kristovej smrtin ľudstvo zomrelo. Našou vierou tomu dôverujeme, súhlasíme s tým a náš život prináša ovocie nlvého života, ktorý človek dostal po Kristovom zmŕtvychvstaní.  „Krstom si bol pokrstený do Jeho smrti.“ (Rim 6,3). 

Tvoja prirodzenosť poznačená hriechom, zomrela v Kristovi. Na kríži si „zrástol, zjednotil s Kristom v smrti“ (Rim 6,5) A v momente Jeho smrti zomrela aj tvoja stará podstata, starý človek. Ty nie si hriešnik, si nové sväté stvorenie.

Dnes sa teda považuj za mŕtveho hriechu (Rim 6,11). Toto „považovanie sa“ nie je ale nejaký duchovný výkon, ktorým sa stávaš mŕtvym a mŕtvejším. Je to prosté rozoznáavanie reality.  Ver tomu, pretože to je fakt. Hriech a ty už viac nie ste kompatibilní. Tvoja stará hriešna podstata zomrela, nie je tu, nedýcha. Tak, ako si niekedy súhlasil s hriechom a užíval si ho, dnes už hriech a ty nejdú dokopy. Boh ti zmŕtvchvstaním daroval „nové srdce z mäsa“ (Ez 36,26). Toto sa udialo nie preto, že si to dokázal svojim sebazáporom, ale preto, lebo ti to zaslúžil Kristus na kríži, lebo na kríži v Kristovi viselo celé ľudstvo.

Dnes už nemusíš umŕtvovať zlo, ktoré je v tebe. „Hriech už nemá nad tebou žiadnu moc, pretože nie si pod zákonom ale pod milosťou“ (Rim 6,14). Práve naopak! Ak budeš veriť, že umŕtvovať musíš a máš, budeš sa stavať pod zákon a budeš dobrovoľne hriechu dávať moc nad tebou. ZNovu budeš oživovať niečo, čo je už dávno mŕtve. Dnes máš veriť tomu, kým v skutočnosti si! Si Božím synom a Božou dcérou. Si Božou rodinou. Dnes si „mŕtvy hriechu a živý Bohu“. Dnes iba pokojne zotrvávaj v tejto viere a nechaj sa týmto faktom premieňať. Prinesie ti radosť, pokoj, lásku, silu a moc byť tým, kým naozaj si.