Božia milosť je nezaslúžená

In: Povzbudenia

25 Feb 2014

Gal 5,4

„Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, odpadli ste z milosti.“

Čím je pre teba milosť Boha? Jednoducho povedané, milosť znamená, že Boh ťa požehnáva, obdarováva, uzdravuje, zachraňuje kvôli Ježišovi. Božia milosť je nezaslúžená a ničím nezískaná obľuba, Božie zaľúbenie do teba jednoducho preto, čo urobil Ježiš počas svojho života a na kríži.

Pretože Božia milosť je založená na Ježišovom a nie tvojom diele, jediný spôsob, ako odpadnúť od milosti, je myslieť si, že si ju môžeš alebo musíš zaslúžiť, udržať, splatiť, či vrátiť Bohu svojou vlastnou poslušnosťou a dobrými skutkami.

Napríklad, od milosti odpadneš, keď hovoríš, „Boh ma môže vypočuť len vtedy, keď sa budem dostatočne dlho modliť.“ Takisto odpadávaš od milosti, keď si myslíš, že keďže chodíš do kostola, či sa ti podarilo potlačiť zlý zvyk či hriech, Boh sa z teba teší a požehná ťa. Odpadávame od milosti nie svojím hriechom, ako často počujeme, ale naopak myslením si, že Boh od nás žiada, aby sme Mu na oplátku slúžili – ak si myslíme, že funguje na princípe niečo-za-niečo.

Keď si myslíme, že naše snahy, naša poslušnosť nám získavajú alebo udržiavajú Božie požehnanie, stávame sa farizejmi. Oni verili, že dodržiavanie zákona ich ospravedlní pred Bohom a zaistí im Jeho požehnanie. No pravda je, že keď veríme ako oni, „chceme byť ospravedlnení zo zákona a odpadávame z milosti.“ To znamená, že odpadávame od Krista, ktorý je našou spásou, Vykupiteľom, uzdravením a obdarovaním. Boh nedokáže fungovať inak, ako na princípe obdarovávania, na princípe milosti a tak takýmto myslením zabraňujeme Bohu fungovať v našom živote. Milosť je stále prítomná v našom živote, Boh nás stále bezpodmienečne prijíma, no my to v živote nezažívame naplno kvôli tomu, že sme v našom myslení "odpadli" z milosti.

To ale určite nikto z nás nechce. Každý z nás chceme žiť život v plnosti, chce plniť Božiu vôľu, prijímať Jeho radosť, Jeho požehnanie, Jeho zázraky. Ak dôverujeme Jeho milosti a nie dodržiavaniu zákona, vtedy Boh môže bez zábran konať zázraky, uzdravovať, starať sa. Stáva sa uzdravením a ľudia sú uzdravení. Stáva sa múdrosťou. Stáva sa bohatstvom. Stáva sa spásou. Je všetkým.

Priateľ môj, ak chceš, aby Kristus vždy naplno pracoval v tvojom živote a cez teba, nikdy neodpadávaj z milosti, nestavaj sa jej do cesty svojím dodržiavaním zákona. Len si pamätaj a vždy dôveruj, že Boh koná a žehná cez Kristove dokončené dielo. Kvôli Jeho krvi, Jeho ranám, Jeho smrti, Jeho poslušnosti si ty a nielen ty, teraz ospravedlnený, uzdravený, prinášajúci ovocie a požehnaný!