Boh nechce obety, ale vzťah

In: Povzbudenia

23 Jan 2014

1 Jn 2,2 

On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.“ 

Spomínaš si na film Indiana Jones a dobyvatelia stratenej archy? Všetci, ktorí sa pozreli v tom filme do archy, okamžite zomreli. Čo sa nachádzalo v jej vnútri a čo prinieslo takýto rozsudok tým, ktorí sa do nej pozreli?

Biblia nám hovorí, že v arche boli ukryté dve kamenné tabule s Desatorom, nádoba s mannou a Áronova palica (Hebr 9,4). Tieto predmety symbolizovali ľudskú rebéliu. Kamenné tabule s Desatorom reprezentovali odmietnutie Božích štandardov. Manna predstavovala odmietnutie Božej starostlivosti a prozreteľnosti a Áronova palica odmietnutie Bohom pomazaného kňažstva.

Boh nechcel mať dôkazy tejto rebélie pred svojimi očami. Chcel byť k svojmu ľudu milosrdný a tak im prikázal umiestniť ich do archy a zavrieť ju zľutovnicou, na ktorú sa pri obetách vylievala zvieracia krv. Ukazoval človeku, že Jeho vzťah k ním nie je ovplyvnený ich rebéliou. On je stále rovnaký a stále ich prijíma.

Pretože ale človeku v Jeho pomätených pohanských predstavách o nahnevanom Bohu bolo nepredstaviteľné, že by ich Boh mohol prijímať bez podmienok, Boh uviedol do života menej odporný systém obiet. Už sa neobetovali deti, ako v kultúre z ktorej pochádzal Abrahám, ale raz ročne na Deň zmierenia (Yom Kippur) vošiel do veľsvätyne (najsvätejšieho miesta v Stánku stretávania a neskôr v chráme) veľkňaz a vylial na zľutovnicu krv zvieraťa, ktoré bolo práve obetované. A pokiaľ bola na nej krv, Izraelskému národu bolo odpustené, pretože Boh nevidel ich hriechy. Minul ho Boží súd a na ďalší rok ich požehnal. (Lv 16) Boh tak uľahčil ľudskému svedomiu. On sám nikdy žiadnu obetu nepotreboval. On nikdy nepoboval a nepotrebuje slepu poslušnosť desatoru ani kňazov, aby mu prinášali obety. To všetko boli pohanské zvyky a falošné predstavy o krutom a poslušnoť vyžadujúcom Bohu, ktoré Ježiš ukázal v ich pravom svetle. Boh chcel vždy iba vzťah.

Dnes krv vyliata na zľutovnici nie je krvou capov a teliat, ale drahocenná, večná krv Božieho Syna! (Hebr 9,12). Boh sa nepotreboval zmieriť s nami. Ježiš je našou „zľutovnicou“, pretože „On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.“ Slovo „zmierna obeta“ v pôvodnej gréčtine je to isté slovo ako „zľutovnica“. (Rim 3,25, Hebr 9,5)

Priateľu, Boh sa sám stal obeťou nášho násilia. On sám sa stal obetným baránkom a ukázal tak, že nikdy od človeka žiadnu obeť nechcel. Na kríži nám všetkým ukázal, ako bezpodmienečne nás miluje. Boh nechce, aby si si pripomínal svoju rebéliu. Nechce, aby si odkrýval zľutovnicu, pozeral do archy a sústredil sa na svoje hriechy. Chce, aby si sa pozeral a sústredil na Ježiša a Jeho dokončené dielo! Nechce, aby si žil v moci odsúdenia a neschopný vzťahu s Ním kvôli výčitkám a obvineniam. Preto ti ukázal, že nemusíš urobiť vôbec nič, aby si mohol prijímať Jeho lásku. On ťa miluje a prijíma za každých podmienok!