Zákon bol naplnený na Ježišovi

In: Povzbudenia

8 Jan 2014

Mt 5, 17

„Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.“

Koľko krát si si prečítal tento verš, koľko krát ti ho niekto povedal, aby ti dokázal, že zákon, desatoro platia? Ba možno ten istý verš používal, aby ospravedlnil množstvo ľudských zákonov, príkazov a zákazov v jeho denominácii, v jeho cirkvi.

Poďme sa ale pozrieť na tento verš v kontexte a prečítajme si aspoň nasledujúcu vetu: „ Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.“ Mt 5,18. Takže v hneď v ďalšej vete Ježiš zdanlivo pritvrdzuje a hovorí, že zo Zákona nepominie ani jediné písmenko, ani jediná čiarka.

Ježiš bol Žid. Keď Ježiš používal slovíčko Zákon, a všimni si, že toto slovo je s veľkým „Z“, tak hovoril o Tóre, o piatich knihách Starého Zákona – Genezis, Exodus, Leviticus, Númeri, Deuteronómium. A keď spomína Prorokov, tak hovorí o ďalších knihách židovskej tradície – o prorokoch veĺkých a malých. Takže čo to vlastne Ježiš povedal? Skúsme to napísať zrozumiteľnejšie: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Genezis, Exodus, Leviticus, Númeri, Deuteronómium alebo Izaiáša, Jeremiáša, Jonáša, Habakuka … atď; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.“

To už znie inak. Málokoho ale napadne používať Ježišove slová tak, ako ich skutočne povedal. Nikto dnes už netvrdí, že platia všetky predpisy levitského zákona, že platia proroctvá. Už netvrdia, že musíme zabiť človeka, ktorý nadával na svoju mamu alebo otca (Lev 20, 9). Už netvrdia, že ľudia s plochým nosom, krívajúci alebo slepí, nemôžu ísť do kostola či áno (Lev 21, 17-18) ? Tvrdia ale, že platí desatoro aj keď to Ježiš nikdy nepovedal. Nie je to zaujímavé?

Ježiš hovorí, že neprišiel zrušiť ani čiarku z celého Starého Zákona, ale že ho prišiel naplniť. ČO znamená naplniť? Pomôžeme si opäť Ježišovými slovami: „ Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí naplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Už nám to začína byť jasnejšie. Ježiš hovorí naozaj o celom Starom Zákone, ba dokonca aj o Žalmoch a hovorí, že hovoria o Ňom samom. Že sa musia naplniť. Ako? Na Ňom samom: „a povedal im: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov.“ Mt 24, 46-47

V momente, priateľ môj, keď uvidíš, že celý Starý Zákon vrátane desatora bol napísaný, aby ukazoval na Ježiša, aby bol naplnený, uskutočnený, zavŕšený na Ježišovi, v tom momente sa ti stane presne to, čo sa stalo učeníkom, keď im o tom hovoril Ježiš: „Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu.“ Mt 24, 45. Vtedy sa ti otvorí myseľ a ty konečne porozumieš Písmu. Porozumieš nádhernému Evanjelium, ktoré ťa oslobodilo spod prekliatia desatora a zákona (Gal 3,13) a darovalo ti milosťou slobodu od hriechu (Rim 6, 14).

Preto sa neboj, keď budeš znovu a znovu počuť odsudzujúce slová zákonníkov a desatora. Pokojne zotrvávaj vo vedomí, že Ježišove slová platia, že On neprišiel Starý Zákon zrušiť, ale ho do bodky, dokonale, tak ako len On môže ho naplniť. On ho naplnil raz a navždy a diabol nemá v ruke žiadne zbrane, aby ťa ním odsudzoval (Kol 2, 15). Keď konečne s otvorenou mysľou porozumieme Písmu, uvidíme, ako nás Boh prijíma bez podmienok a to nám dá moc žiť život, ktorý má pre nás pripravený!