ViacNaTému: Nepotrebuješ ďalšie pomazanie

In: Viac na tému

6 Sep 2013

Dnes sa veľa píše o pomazaní Pána. Mnoho rokov počúvame vyjadrenia ako „mať účasť na pomazaní“, „dvojnásobné pomazanie“, „trojnásobné pomazanie“, „spoločné pomazanie“ a ďalej a ďalej to ide… Ale vieš čo? MY SME UŽ POMAZANÍ – úplne kompletne!!! Pozrime sa, čo hovorí Písmo Sväté Nového Zákona o pomazaní:

„A pre vás, pomazanie, ktoré ste dostali od Neho, zostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako Jeho pomazanie vás poúča o všetkom – a je pravdivé, nie je lžou – teda ako vás poučilo, ostávate v Ňom.“ (1 Jn 2:27)

Pomazanie, ktoré máme od Boha, je On Sám v nás, a nie je to len, že zostúpi na nás, ako to bolo u Prorokov a v Božom ľude Starého Zákona. Ostáva v nás a my ostávame v Ňom. Nie je to niečo, čo príde a odíde a treba ho znovu hľadať zakaždým, keď potrebujeme Pánovu silu.

„A Boh nás i vás posilňuje v Kristovi, On nás pomazal, je Boh, ktorý nás označil pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha.“ (2 Kor 1:21-22)

„Nie silou a nie mocou, ale mojím Duchom, hovorí Pán Boh zástupov“ (Zach 4:6)

Je to pomazanie (alebo „masnota“ ako to často nazýva Hebrejčina), ktoré láme jarmo útlaku nepriateľa. Bez neho sme bezmocní a dokonca Ježiš neurobil žiaden zaznamenaný zázrak, kým nebol pomazaný Svätým Duchom, ktorého potom verejne pomenoval, keď hovoril o svojom poslaní v synagóge v Nazarete (Izaiáš 61:1-2) a v (Lk 4:18-19): „Duch Pána je nado mnou, pretože ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Všimnime si, že väčšina Ježišovej služby ako pastiera, kňaza a kráľa bola v naplnení Zákona a Starej zmluvy. Teda On je ten, na ktorého zostúpil Duch Svätý. A On povedal svojím apoštolom, aby počkali, kým budú pokrstení [nasýtení] pomazaním Ducha Svätého. (Sk 1:5) Čo je tiež popísané ako zostúpenie na nich vo verši 7.

A čo s Eliášovým odovzdaním dvojnásobného pomazania Elizeovi? Obaja žili v čase pod Zákonom, ktorý bol (buďme úprimní) nie tak dobrý, ako skutočnosť Nových časov, ktorú žijeme od čias Kríža. Nemali v sebe Sv. Ducha a plnosť pomazania od Boha. A tak Sv. Duch prišiel a odišiel. Boh jednal s ľuďmi podľa toho, ako žili v súlade so Zmluvou, ktorú Boh s nimi uzavrel a ktorou boli viazaní.

Akokoľvek, pod Novou Zmluvou Milosti máme plnosť Boha v nás po celý čas. (Kolos 2) a boli sme pomazaní Sv. Duchom, čo je oveľa väčšie ako akýkoľvek iný druh pomazania. Ježiš bol pomazaný, aby robil skutky svojho Otca (Lk 4:18 a Sk 10:38), a (1 Jn 4:17) hovorí, že ako Ježiš tak sme aj my na tomto svete.

Ak mal Ježiš plnosť Boha a pomazania, potom my tiež máme tú istú plnosť pomazania, aby sme robili skutky nášho Otca! Nepotrebujeme viac alebo žiadať o viac pomazania, ale radšej začnite využívať pomazanie, ktoré nám Pán už dal!

Pomazanie Pána je jednoducho prítomnosť a moc Svätého Ducha …Všetci veriaci, ktorí prijali Ducha Svätého, v nich toto pomazanie trvale prebýva!
Kým sa nám zdá, že Duch Pána môže zostúpiť na nás ako zostúpil na apoštolov na Turíce na začiatku, myslím, že zostať obmedzený týmto modelom znamená zostať dojčaťom. To neumocňuje slávu, ktorá bola vykonaná na Kríži ani neprehlbuje náš láskyzdieľajúci vzťah s Božskou prirodzenosťou (alebo Sv. Trojicou). Keďže vnútorne dozrievame a  náš duch sa obnovuje dokonaným Kristovým dielom a viac poznávame, kým sme v Ňom, prečo by sme nemali uveriť a uvoľniť to neobmedzené pomazanie Ducha, ktoré prebýva v nás? Veriaci určite nepotrebujú sústavne volať znova a znova, ako to niektorí robia, k Bohu o pomazanie Duchom. To pomazanie máme v plnosti a nestrácame ho.

Autori: Johnathan Yeong, Dean Delker, preklad: Edita Hortová