Viac na tému: Najväčší Kazateľ Zákona

In: Viac na tému

26 Aug 2013

„Neodchyľuj sa príliš od červených slov,“ to je rada, ktorú často dostávajú noví kazatelia.

Znamená to – pridŕžaj sa Ježišovho učenia a nepomýliš sa (nestratíš sa). Znie to dobre, ale v skutočnosti táto rada nie je dobrá. Všetko, čo Ježiš povedal, bolo dobré a krásne, ale nie všetko bolo určené Tebe. Prečítaj si červené slová v Tvojej biblii a nájdeš tam príbehy o nebývalom milosrdenstve a zároveň o krutých zákonoch. Ak si tieto myšlienky pospájaš, môžeš vyvodiť mylný záver. Riešením tohto problému nie je vyvažovanie zákona a milosrdenstva – to Ty nedokážeš – ale prefiltrovanie týchto slov cez dokončené dielo kríža. Aby si porozumel Ježišovým slovám, musíš rozumieť tomu, čo Ježiš urobil a prečo.

Ježiš žil podľa zákona

Ježiš žil na rozmedzí dvoch zmlúv. Ako zástupca ľudstva prišiel vyplniť starý zákon – dodržať zmluvu, aby sme mohli patriť Bohu cez novú a lepšiu zmluvu napísanú Jeho krvou. Keďže nová zmluva nemohla vstúpiť do platnosti pred Jeho smrťou, Ježiš žil celý svoj život „pred krížom“ podľa starej zmluvy:
„Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom,  aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme dostali synovstvo.“ (Gal 4:4-5)
Ježiš sa narodil pod zákonom, bol obrezaný podľa zákona a obetovaný v chráme podľa zákona. Každý Žid, ktorého Ježiš stretol, sa tiež narodil pod zákonom. Na túto skutočnosť nesmieme zabúdať pri čítaní červeného textu v Biblii.

Čo kázal Ježiš?

Všetkým pod zákonom kázal Ježiš pravý a nefalšovaný Mojžišov Zákon. Keď ho zákonníci pokúšali teologickými hádankami, Ježiš vždy odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ (Mk 10.3). Keď sa niekto opýtal, „Aké je najväčšie prikázanie?“, Ježiš odpovedal vetou zo zákona (Mt 22:36). Ježiš si ctil Mojžišov Zákon:
Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji. Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, (Mt 23:2-3)

Prečo Ježiš kázal zákon?

Ako každý milosrdný kazateľ, Ježiš si vážil zákon a dôvod prečo bol daný ľudu. Zákon bol daný, aby umĺkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. (Rim 3:19) Zmysel zákona je v tom, aby sme si boli vedomí hriechu a a odhalili potrebu Spasiteľa.
Od čias Sinaja mali Židia štrnásť storočí, aby zistili, čo ich zákon učí – že telo je neschopné si poradiť (vysporiadať sa) s hriechom. Avšak zákonníci a farizeji obalili Mojžišov Zákon do tradícií a interpretácií. Tým, že si ctili tradície viac než zákon, zmiernili zákon a odstránili kľúč k jeho porozumeniu. Výsledkom bolo to, že nebezpečenstvo hriechu nebolo úplne spoznané a samoľúbosť nebola umlčaná. Keby bolo bývalo zákonu umožnené pôsobiť, Židia by boli vedení a pripravení na Spasiteľa.  Každý by bol zažil to, čo opisuje Pavol v Liste Rimanom: „Nie je vo mne nič dobré. Ja úbohý človek!“ Ži podľa odsudzujúceho zákona a nevyhnutne prídeš k otázke: „Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ak by boli zákonníci a proroci vykonali svoje poslanie, celý izraelský národ by sa bol zhromaždil pred stajňou v Betleheme a dychtivo očakával Spasiteľa. „On je tu! Spasiteľ prišiel!“ boli by hovorili. „Ten, ktorý nás oslobodí z prekliatia a zmieri nás s Bohom, sa narodil! Sláva Bohu na výsostiach!“
Žiaľ, nestalo sa tak. Keďže zákonníci boli ľahostajní, Ježiš musel urobiť ich prácu predtým, než urobil svoju. Prv než mohol zachrániť svet od hriechu, musel kázať zákon, ktorý urobil hriech úplne hriešnym. Predtým než sa dal sám ako odpoveď, musel sa uistiť, že sa pýtame tú správnu otázku. Kto nás zachráni?
Tak sa Ježiš stal najväčším zákonným kazateľom všetkých čias. Ako predpovedal prorok Izaiáš, urobil zákon vznešeným.  Pozdvihol to, čo ostatní zavrhli a povzniesol štandard na nádhernú úroveň dokonalosti. Už nikdy ľudstvo nebude opäť bez ospravedlnenia. Chceš vedieť, čo Boh očakáva? Prečítaj si Reč na hore. Ježiš v nej hovorí, že Boh chce dokonalosť, nič menej.

Ako Ježiš kázal zákon?

Kázať Ježišove červené slová je trochu ako piť čokoľvek, čo nájdeš v práčovni. Ak nie si pozorný, ak nedokážeš oddeliť Jeho životodarné slová milosti od Jeho zákonných slov, ktoré sa zaoberajú smrťou – potom môžeš urobiť veľa škody. Neveríš mi? Pozri sa na tieto červené slová:
„Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec.  Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky.“ (Mt 6:14-15)
Toto je jedna z najčastejšie citovaných častí z Biblie a je to zákon. Je to vražedné písmo. Nie je to nič pozitívne. Tento verš má v nás vyvolať triašku, pretože hovorí, že naše odpustenie závisí od našej schopnosti odpustiť iným a my len neradi odpúšťame. Ľudia sa voči nám previňujú opakovane. Odpúšťame naozaj úprimne všetkým? Čo ak jednému neodpustíme? A čo povieme tým, ktorí boli znásilnení a zneužití? Čo povieme dieťaťu, ktoré bolo obťažované? „Srdiečko, musíš odpustiť tomu zlému človeku, inak Boh neodpustí tebe.“ To nie je milosrdenstvo. To je odsudzujúci zákon v celej svojej kráse. Ako odpustíš neodpustiteľné? Nedá sa! Potom máš však problém. Zákon ťa súdi ako toho, ktorý neodpustil. Teraz začínaš chápať potrebu milosrdenstva. A to je dobre.
Keď čítaš podmienený Ježišov príkaz, mal by si ho interpretovať ako zákon. „Nesúďte a nebudete súdení“ (Lk 6:37). Je to dobrá rada, ale i zákon. Aby si sa vyhol niečomu (odsúdenie), musíš niečo urobiť (nesúdiť). Je to požehnanie, za ktoré musíš zaplatiť. A keď Ježiš vystríha, mal by si to tiež interpretovať ako zákon. „Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd.“ (Mt 5:22). To je zlá správa pre každého, kto má brata!  

Zákon nie je pre teba

Ježiš prišiel, aby ukázal milosrdenstvo, ale tí, čo sú presvedčení o svojej vlastnej spravodlivosti, nie sú hodní ho prijať. Nevidia jeho potrebu. To, čo potrebujú, je zákon a Ježiš im ho dal v hojnej miere. Ale Ježišovým väčším cieľom bolo darovať nám Jeho život a Jeho spravodlivosť. Tak rozprával príbehy o tom ako Boh súdil hriešnikov a o pastieroch, ktorí našli stratenú ovcu. Potom išiel na kríž, aby vyplnil zákon v našom mene, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí. (Rim 10:4)
Ježiš prišiel vyslobodiť zajatých a vrátiť zrak slepým. Zákon nikoho nevyslobodzuje. Ale zákon  ti ukáže potrebu Veľkého Záchrancu.

Autor: Paul Ellis. orig.: http://escapetoreality.org/2012/01/14/the-greatest-law-preacher/ 
preklad: Katarína Václavková