Ži sozo život

In: Povzbudenia

24 Júl 2013

Lk 7,50

„Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“

Priateľu, ako vnímaš svoju spásu? Mnoho kresťanov spásu berie ako niečo, čo sa udeje po smrti. Myslia si, že musia ťažko pracovať, aby boli po smrti spasení alebo aby spásu nestratili niekde cestou. Možno sa aj ty podobne trápiš. Vedz teda, že Biblia ti hovorí niečo iné.

„Teraz je deň spásy.” (2 Kor 6,2) Spása nie je niečo, čo sa udeje v budúcnosti, ale fakt, ktorý sa udial, pred 2 000 rokmi na kríži a ty si to objavil, keď si vyznal, že spásu potrebuješ a prijal Jeho odpustenie, ktoré si tu po celý čas mal. Boh ti daroval „sozo“ život, život v Jeho spáse pre dnešok, zajtrajšok a po všetky dni, po ktoré sa budeš ukrývať v Jeho mene. 

Evanjelium prehlasuje, že svätí sme, pretože sme zomreli v Kristovi a spolu s Ním sme vstali z mŕtvych. Evanjelium ohlasuje svätosť a spásu ako stav, z ktorého začíname žiť život, nie ako stav, ku ktorému sa možno na konci života dopracujeme, alebo ak sa nám to nepodarí, ponúkne nám ďalši postup, ako sa zbaviť nečistoty po smrti utrpením a tríznením.

Keď Ježiš uzdravil slepca pri Jerichu, povedal mu „Pozeraj, tvoja viera ťa urobila 'sozo'”. „Sozo“ je grécke slovo a znamená zachrániť pred utrpením, zachrániť pred večným trestom, uzdraviť, obnoviť k celistvosti, spasiť. Spása a uzdravenie sú synonymá. Slepec vidí, pretože cez vieru prijal sozo život. Prijal spásu a tá ho uzdravila.

Boh Ti nedaroval vieru v Ježiša, aby si sa po celý život trápil, žil v chorobách, bál sa, či to dotiahneš aspoň do očistca. Keď sa všetci naokolo pohoršovali, že Ježiš „ vošiel k hriešnemu človeku“ (Lk 197), Ježiš im odpovedal „Dnes prišla spása do tohto domu.“ (Lk 19,9). Ktože to vošiel do domu? Ježiš! Ježiš a spása je to isté.Ježiš vošiel do tvojho života, a ty od momentu, keď ho v Ňom uvidíš, keď rozpoznáš, že po celý ten čas tam bol, žiješ život plný Božej záchrany, uzdravenia, ochrany a spásy.

Boh ústami proroka Izaiáša hovoril: „V čase prijatia ťa vyslyším a v deň spásy ti pomôžem, zachovám ťa.“ (Iz 49,8 KJV). V Ježišovi ťa Otec prijíma bez výhrad. Nie v tebe samom, ale iba v Ňom, bezchybnom baránkovi. Pre teba, ktorý si v Ježišovi, platia Otcove slová o pomoci, záchrane, spáse a uchovaní. 

Tak, priateľu, keď sa dnes trápiš, trpíš strachom z konca sveta, strachom zo smrti, symptómami choroby, prenasledujú ťa myšlienky, že by si tu radšej nebol, aby ťa Boh zachránil od utrpenia, povedz si: „Vítam Ťa, Ježiš, v mojom živote. Dnes prišla spása, ochrana, uzdravenie, život do môjho domu. V Tebe žijem 'sozo' život!“ a niet pre mňa žiadneho odsúdenia!