ViacNaTému: Ktoré Evanjelium?

In: Viac na tému

21 Jún 2013

Pri čítaní Nového zákona ti môže napadnúť, že neobsahuje len jedno evanjelium.

Napríklad úplne prvé slová Nového zákona znejú takto: „Evanjelium podľa Matúša“. Keď budeš čítať ďalej, nájdeš aj evanjelium podľa Marka, Lukáša a Jána. Ďalej zas narazíš na Pavla, ako hovorí Rimanom o „mojom evanjeliu“ a potom upozorňuje Korinťanov, aby sa pevne držali evanjelia, ktoré „som vám hlásal“. Keď budeš čítať až do konca, nájdeš aj „evanjelium o svojej spáse“ (Ef 1, 13), „evanjelium pokoja“ (Ef 6, 15), „evanjelium slávy blahoslaveného Boha“ (1 Tim 1, 11), až napokon prídeš k „večnému evanjeliu“ zvestovaného anjelom (Zjv 14, 6).

To sú samozrejme označenia jedného a toho istého evanjelia. V Biblii sa nachádza len jedno evanjelium, a to evanjelium, ktoré Pavol poznal ako evanjelium milosti:

Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: vydať svedectvo evanjeliu Božej milosti.“ (Sk 20, 24)

 

Jedno jediné evanjelium

Evanjelium milosti je jediné evanjelium. Toto evanjelium nie je postavené na doktríne alebo teológii, ale na samotnom Ježišovi Kristovi.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. … Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosť. Lebo Zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.“ (Jn 1, 14.16 – 17)

Slovo „milosť“ možno kdekoľvek v Biblii nahradiť menom Ježiš. Ježiš je zosobnená milosť. Ako vyzerá Božia milosť? Vyzerá ako Ježiš. Ako znie Božia milosť? Znie ako Ježiš. Ako vieme, že Boh je milostivý? Dal nám Ježiša, ktorý je plný milosti a pravdy. Takže keď Pavol hovorí o evanjeliu milosti v 20-tej kapitole Skutkov, myslí presne to isté, ako keď on a iní inde hovoria o Kristovom evanjeliu, Božom evanjeliu, evanjeliu jeho Syna alebo evanjeliu pokoja. Všetky tieto evanjeliá ukazujú toho, ktorý sa nazýva Milosť, ktorý nám bol daný z plnosti Otcovej milosti a cez ktorého sme prijali milosť za milosťou.

A čo vtedy, keď Ježiš hovorí o evanjeliu o kráľovstve (Mt 24, 14)? Je to iné evanjelium?

Vždy keď Ježiš hovorí o „kráľovstve“, možno ho nahradiť slovom „kráľ“, pretože kráľovstvo je bez kráľa ničím. Kto je kráľ? Volá sa Ježiš. Keď Ježiš hovorí, že máme „najskôr hľadať jeho kráľovstvo a spravodlivosť“, v skutočnosti hovorí: „Hľadajte mňa a moju spravodlivosť“. A kde nájdeme jeho spravodlivosť? V evanjeliu!

V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť od viery k viere, ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z viery.“ (Rim 1, 17)

Keď to zhrnieme, evanjelium o kráľovstve je Kristovým evanjeliom, čo je Božím evanjeliom a to je evanjeliom milosti. Sú to rôzne označenia toho istého evanjeliového odkazu.

 

Čo je evanjelium milosti?

Pavol zhrnul evanjelium milosti vo svojom liste Korinťanom:

Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal, ktoré ste prijali a v ktorom zostávate pevní, prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal. Ak nie, tak ste verili nadarmo. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Petrovi a potom Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz… (1 Kor 15, 1 – 6)

Ktoré sú, podľa tohto najplodnejšieho kazateľa, štyri najdôležitejšie časti evanjeliového odkazu? Sú to tieto: (i) Kristus zomrel za naše hriechy, ako predpovedali Písma, (ii) bol pochovaný, (iii) bol vzkriesený, ako predpovedali Písma a (iv) vzkriesený sa zjavil mnohým.

 

Evanjelium je 100 %-ná dobrá zvesť!

Na kríži sa Ježiš stal obetou za naše hriechy, prijal náš trest a zabezpečil nám večné odpustenie. Zomrel, aby sme my mohli žiť, bol zranený, aby sme my mohli byť vyliečení a bol prekliaty, aby sme my mohli byť požehnaní. Ježiš svojou krvou ustanovil novú zmluvu a vymenil našu hriešnosť za svoju spravodlivosť. Jeho zázračný návrat zo smrti potvrdil, že Ježiš je Boží Syn, presne ako povedal. Ukázal tiež, že nároky spravodlivosti boli úplne uspokojené a žiadne ďalšie splátky nie sú potrebné. Ako Derek Prince slávne prehlasuje vo svojom diele The Divine Exchange (Božská výmena), Ježišova smrť na kríži bola „dokonale dokonalá a úplne úplná“. Nič viac netreba urobiť.

Veríš tomu?

Evanjelium je dobrá zvesť, či mu veríš alebo nie, ale spasí ťa, iba ak mu veríš. Ako Pavol vyhlásil Korinťanom „týmto evanjeliom ste spasení“. Znova teda, ktoré evanjelium ťa spasilo? Evanjelium Božej milosti:

Lebo spasení ste milosťou skrze vieru. Táto spása nie je z vás, je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.“ (Ef 2, 8 – 9)

 

Evanjelium nie je len pre hriešnikov

Evanjelium nie je len správa. Je to nebeský liek na trápenia sveta. Môžeme si byť úplne istí, že Božie lieky sú účinné! Tí, ktorí vkladajú svoju vieru do jeho dobroty a milosti, zažívajú silu spasenia v celej jej plnosti – víťazstvo nad hriechom, uzdravenie z chorôb, sloboda od utláčania.

Lebo ja sa za evanjelium nehanbím: ono je Božia sila na spásu každému, kto verí… (Rim 1, 16)

Evanjelium nie je len dobrá zvesť pre hriešnika. Je dobrou zvesťou pre chorého, väzňa a biedneho. Dokonca je dobrou zvesťou pre kresťanov. Dnes je mnoho úprimných kresťanov zviazaných mŕtvymi činmi náboženstva, ktoré sa orientuje na výkon. Ich chýbajúca radosť a nedostatok ovocia svedčí o tom, že zabudli na dobrú zvesť Božej milosti.

 

Aké sú činy milosti?

Raz sa niekto spýtal Ježiša: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“

Ježiš odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého Boh poslal.“ (Jn 6, 29)

Najväčšia vec, ktorú môžeš urobiť, je uveriť dobrej zvesti Božej milosti zjavenej v tom, ktorého On poslal. Ver v to, pretože tým, čo Ježiš urobil, si dostal odpustenie, si oblečený do jeho spravodlivosti a adoptovaný do jeho rodiny. Keď povieš Ježišovi „áno“, prichádza do tvojho života a si s ním jedno v duchu. Vnútri vyzeráš presne ako Ježiš a pred Bohom si „navždy dokonalý“ (Hebr 10, 14).

Navonok však stále treba niečo upraviť. Tvoja myseľ potrebuje byť obnovená. Tvoje telo možno potrebuje opravu, tvoje vzťahy zas uzdravenie. Tvoji susedia a spolupracovníci zrejme potrebujú spasenie. Boží plán je priniesť nebo do tvojho kúska sveta cez teba.

Boh ťa splnomocnil skrze svojho Ducha a vzácne sľuby svojho slova, aby si vyplnil evanjeliové poverenie. Nemusíme sa krčiť k zemi a žiadať Boha, aby nám niečo dal. Stačí, keď budeme veriť, že cez Krista už máme všetko, čo potrebujeme na vykonanie úlohy (Ef 1,3; 2 Pet 1,3).

Pracovať na svojom vykúpení“ znamená objaviť, kto si v Kristovi, riskovať pre Ježiša a slúžiť v Jeho sile a autorite. Znamená to reprezentovať Ježiša a Jeho víťazstvo skrze kríž v oblastiach, kde stále cítiť účinky hriechu. Keď žiariš Ježišovým svetlom, temnota uteká a vláda kráľa rastie. Hriech, choroba a bieda sú položené pod Jeho nohy, keď ich ty položíš pod svoje. Poslanie dokončíme rovnako, ako sme začali – dôverou v Božiu úžasnú milosť:

Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou.“ (1 Kor 15, 10)

 

Ktoré evanjelium počúvaš?

Dbaj na to, aby evanjelium, ktoré počúvaš, bolo evanjelium milosti. Ako Pavol varoval Galaťanov, akékoľvek prídavok k dobrej zvesti Božej milosti alebo odobranie z nej je deformácia alebo prekrútenie pravého evanjelia (Gal 1, 6 – 7). 

Autor: Paul Ellis, orig.: http://escapetoreality.org/2010/08/11/gospel-of-grace/, preklad: Tatiana Sosková