Náš Boh nie je vzdialený Boh

In: Povzbudenia

21 Feb 2013

Jn 1, 14

A slovo [Ježiš] sa telom stalo.“

Boh je Trojica. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Jeden z nich, Ježiš, sa stal človekom. Stal sa človekom a zároveň zostal Bohom. Kresťanstvo to nazýva Vtelením.

Keď o tejto udalosti píše Ján, používa tieto slová: „A slovo [Ježiš] sa telom stalo.“ Jn 1, 14. Ježiš sa stal telom. Grécke slovo, ktoré Ján použil je σάρξ , sarx. Podľa definície je to obyčajné, ľudské, fyzické, smrteľné telo (Strong 4561). V Biblii poväčšine vyjadruje padlé ľudské telo, jeho hriešnosť a slabosť, dokonca zvrátenosť. Vyjadruje to stav človeka po Adamovom páde, telo poničené a poškvrnené Adamovým pádom, prvotným hriechom.

Ježiš si zobral práve toto telo. Nenarodil sa z nejakej bezhriešnej skúmavky. Zobral si ľudské telo so všetkými jeho slabosťami, prijal telo z Márie, človeka rovnako hriešneho, rovnako strateného, rovnako ublíženého Adamovým pádom ako každé iné. Ježiš sa stal rovnakým človekom ako ty či ja pred krížom.

Ježiš, človek, nebol žiaden duchovný superman, ktorý dostal pre nás nedosiahnuteľnú výhodu vo forme tela nikdy nedotknutého hriechom. Nie. Ježiš vstúpil do našej úbohej existencie, vstúpil do najhlbších priepastí ľudskej rasy po páde, do nášho pomätenia mysle, do našej slabosti hriechu. Ak by tak neurobil, ak by jeho telo bolo iné, ako telo padlého človeka, ak by sa Ježiša osobne netýkal stav padlého ľudstva, bol by z neho len ďalší guru, ďalší nedosiahnuteľný vzor.

On sa ale rozhodol inak. Rozhodol sa byť Emanuelom, Bohom s nami. Prijal na seba tvoje i moje hriešne telo, hriešnu myseľ a dokonalou poslušnosťou s ním zápasil, počas svojho života ho priviedol k poslušnosti Bohu a to, čo ešte z ľudskej hriešnej prirodzenosti zostalo, to vyniesol na kríž a tam raz a navždy zničil. Tam na kríži zomrela ľudská hriešna prirodzenosť, tam zomrel hriešnik, ktorým si bol nie kvôli svojmu hriechu, ale kvôli tomu, že Adam uveril lži. Na kríži zomrelo to telo, „sarx“ . Na kríži si bol ukrižovaný aj ty (Gal 2, 20). Bol si spolu s Kristom pochovaný (Kol 2, 12) a spolu s Ním si povstal aj ty a teraz sedíš po Božej pravici (Kol 3 ,1). Teraz žije Kristus v tebe a ty v Ňom.

Náš Boh nie je vzdialeným Bohom, Ježiš nie je duchovným vzorom, ktorý máš nasledovať, aby si sa raz stal Bohu milým. Ježiš neprišiel, aby ti ukázal, ako máš žiť. On prišiel, aby sa spojil so svojím stvorením, ktoré neskonale miluje a milovať nikdy neprestal. Spojil sa s ním v jeho úbohom stave, ktorý mohla vyriešiť iba smrť. Toto stvorenie zobral na kríž a povedal: „Je dokonané!“ Týmto obnovil a vrátil človeku život, ktorý si nechal zobrať, keď uveril lži diabla.

Priateľ môj, ty už nie si hriešnik, nech ti to tvrdí ktokoľvek. Boh radikálne a dokonale odstránil tvoju identitu hriešnika a vrátil ti pravú identitu v Kristovi. Spolu s ňou ťa vrátil domov skôr, ako si urobil čo i len krok tým správnym smerom, skôr, ako si urobil prvé pokánie, prvý raz uveril, prvý raz šiel do kostola. Boh sa vybral v Ježišovi na záchrannú misiu svojho milovaného stvorenia a úspešne ju zavŕšil! Si opäť nádherný, milovaný, svätý, opäť zdieľaš život s Trojicou!

Už nikdy neverme klamstvu o našom oddelení od Boha, klamstvu, ktoré prvý krát pošepkal diabol Adamovi a ktorým naďalej otravuje mysle Božím dcéram a Synom. Ježiš sa stal tebou, mnou a znovuspojil so sebou, čo diabol klamstvom rozdelil. Poďme teda v tomto bezpodmienečnom prijatí a žime ten slobodný život naplno!