Bohu patrí tvoj najlepší názor o Ňom.

In: Povzbudenia

26 Mar 2013

Ž 24,10

„Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.“

V hebrejčine sláva, gr. „doxa“, jazyku Starého Zákona, sa slovo „kabowd“, sláva, vyvinulo zo základu, znamenajúceho jednoducho „váha“. Tento základ sa neskôr rozvinul do dvoch veľmi protikladných významov. Negatívny znamená ťažký, depresívny, smutný, biedny. Pozitívny znamená slávu, česť, úctu. 

Božie aj naše slová majú veľkú vážnosť, váhu. Keď hovoríme o niekom zle, dusí ho to, ťaží. No dobré slová, dobrý názor o niekom má takú silnú „váhu“, že ho to pozdvihuje v duchu, povzbudzuje, dáva mu silu.

Ježiš nám vrátil slávu, „doxa“, ktorú sme stratili v Adamovom hriechu. Boh nám vrátil dobrý názor o nás, čo je význam gr. slova sláva, „doxa“. Keď ti niekto hovorí, že si Boží syn a dcéra, že na tom sa už nič nezmení aj keď niekedy padneš, keď od niekoho počuješ, že v tebe žije Kristus aj napriek tomu, že sa ti to zdá nemožné, keď niekto ohlasuje o tebe skutočnú pravdu v Kristovi, keď ti vracia slávu a dobrý názor o tebe, má to takú váhu, že ťa to uschopňuje víťaziť v živote (Rim 5,17) a prinášať dobré ovocie viery.

To je druhý význam slovíčka „doxa“. Je to „dobrý názor o tebe, ktorý ústí do chvály, slávy, nádhery.“ (Thayer Greek Lexicon)

Priateľ môj, vieš, čo znamená „vzdávať chválu Bohu?“ Znamená to vracať mu dobrý názor, ktorý má On o tebe vo forme dobrého názoru o Ňom! Mnoho kresťanov z akejsi zvláštnej príčiny vzdáva chválu Bohu za choroby, nešťastie, utrpenie. Toto nie je mať dobrý názor o Bohu. Boh dnes neposiela na svet takéto veci. My Ho chválime v chorobe, v nešťastí , v utrpení! Vzdávať Bohu slávu znamená mať o Bohu ten najlepší názor. Znamená to chváliť Ho za požehnanie, za uzdravenie, za to, že sa ty a ja stretneme v nebi, za to, že kvôli Svojmu Synovi má dnes o tebe „dobrý názor“!

Pretože „My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ (1 Jn 4,19) My mu vzdávame slávu, pretože On nám prvý dal Svoju slávu (Jn 17,22; Ž 8,5). My žijeme spravodlivý život, lebo On nám prvý daroval spravodlivosť aj napriek našim hriechom (2 Kor 2,51). Preto, priateľ môj, pamätaj si, že v Božích očiach si nádherný a Jemu milý. Aj keď niekedy zhrešíš. To je vzdávať slávu dokončenému, dokonalému a bezchybnému dielu Ježiša!

Aleluja!